Bingöl
18 Mayıs, 2024, Cumartesi
 • DOLAR
  32.18
 • EURO
  35.11
 • ALTIN
  2500.4
 • BIST
  10643.58
 • BTC
  66907.397$

HAZİRAN  2023 AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C.

BİNGÖL BELEDİYESİ

HAZİRAN  2023 AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Karar Tarihi  : 05.06.2023  Karar No: 40 Karar Konusu: Araç Alınması

Gündemin 1. Maddesinde yer alan Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce Meclis Başkanlığına sunulan ve Belediyemize 1 adet binek araç alınması  hakkındaki teklif görüşülerek yapılan müzakereler sonucunda;

            Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğünde  kullanılmak üzere ve 2023 yılı içinde alınması hedeflenen ve araç listesinde (T Cetvelinde) yer alan 1 (Bir) adet Ford Transit  aracının alınmasına 5393 sayılı Belediye kanunun 18. maddesi gereğince oy birliği  ile karar verildi.

Karar Tarihi  : 005.06.2023  Karar No: 41 Karar Konusu: Arsa Alımı ve Satımı İçin Encümene Yetki Verilmesi.

Gündemin 2. Maddesinde yer alan Plan ve Proje Müdürlüğünce Meclis Başkanlığına sunulan Arsa Alımı için Encümene yetki verilmesi  hakkındaki teklif görüşülerek yapılan müzakereler sonucunda;

             Bingöl Merkez Karşıyaka Mahallesi  mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş adına kayıtlı Merkez  Karşıyaka Mahallesi Ada:730 Parsel:8'de kayıtlı toplam 8.000 m2'lik taşınmaz ve üzerindekiler 04.02.2022 tarih ve 5188 sayılı Cumhurbaşkanı kararı  ile 4046 sayılı Özelleştirme uygulamaları  hakkında   Kanunun 2. maddesinin birinci  fıkrasının  (i) bendine istinaden  "Kültür Sanat Merkezi yapılarak kullanılması amacıyla" Bingöl  Belediye Başkanlığına 3.500.000 (üç milyon beşyüzbin)  TL bedel karşılığında devri uygun görülmüştür.   Bedelin  tamamı; Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş  (Türk Şeker), Ankara Doğal Elektrik Üretim  ve Ticaret A.Ş (ADÜAŞ) ile Belediyemiz arasında 30.03.2022 tarihinde imzalanan protokol kapsamında Özelleştirme İdaresi  Başkanlığı hesabına  11.03.2022 tarihinde 2.000.000,00 (iki milyon),10.03.2023 tarihinde ise 1.500.000,00 (Birmilyonbeşyüzbin)  yatırılmıştır. Elazığ Şeker Fabrikasının 15.05.2023 tarih ve 317998 sayılı yazıları ile söz konusu taşınmazın  Belediyemizce devrinin alınması talep edilmektedir. Konu ile ilgili  Cumhurbaşkanı Kararı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı  yazısı, Şeker Fabrikaları A.Ş genel Müdürlüğü yazıları, Banka dekontları ektedir. Yukarda açıklanan nedenlerle  mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş'ye ait  Merkez  Karşıyaka Mahallesi Ada:730 Parsel:8'de kayıtlı taşınmazın Belediyemiz adına devrinin  yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Tarihi  : 06.06.2023  Karar No: 42 Karar Konusu: Park Yapımı için Kredi Talebi

Gündemin 3.Maddesinde yer alan Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Meclis Başkanlığına sunulan   Park yapımı ve Sokak Sağlıklaştırma için Kredi Talebi hakkındaki teklif görüşülerek yapılan müzakereler sonucunda;

            Park ve Bahçeler Müdürlüğünce 2023 yılı içerisinde yapılması planlanan Park yapımı ve Sokak Sağlıklaştırma çalışmaları için  Belediye bütçe imkanlarımız yetersiz olduğundan söz konusu yapım işlerinde  kullanılmak üzere İler Bankası A.Ş' den 50.000.000,00 TL(Elli Milyon Türk Lirası) kredi kullanılmasına, yapılacak iş ve işlemleri imzalamaya Belediye Başkanı Erdal ARIKAN'nın yetkilendirilmesine 28 Evet, 1 Red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

Karar Tarihi  : 06.06.2023  Karar No: 43 Karar Konusu: Ticari İzin 19.Madde

Gündemin 4. Maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce Meclis Başkanlığına sunulan ve İmar Komisyonunca tetkik edilen 19. madde Ticari İzin  hakkındaki teklif görüşülerek yapılan müzakereler sonucunda;

            Nesrin BOR ve Müşterekleri tarafından Belediyemize verilen 30.03.2023 tarih ve 5526 sayılı dilekçe ve ekleri ilişikte gönderilmiştir. Bingöl Merkez Yenişehir Mahallesi Ada:154 Parsel:35 üzerinde bulunan mülkiyeti Nesrin BOR ve Müşterekleri adına kayıtlı arsa üzerinde inşaat yapacağı söz konusu arsa imar planında konut alanında kaldığı, yapılacak yapının zemin katının planlı alanlar imar yönetmeliğinin 19.maddesi F/1 fıkrası (İlgili idare meclisince yol boyu Ticaret olarak teşekkül ettiği karar altına alınan konut alanlarında bulunan parsellerin; zemin kat, yol seviyesinde veya açığa çıkan bodrum katlarının yoldan cephe alan mekanlarında ya da binanın birinci katında veya bodrum katlarında, zemin katta yer alan mekanla içten bağlantılı olan ve binanın ortak merdivenleri ile ilişkilendirilmeyen, getirilecek kullanıma ilişkin otopark ihtiyacını karşılamak kaydıyla gürültü ve kirlilik oluşturmayan ve imalathane niteliğinde olmayan, gayri sıhhi özellik taşımayan, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik Dükkan, Kuaför, Terzi, Eczane, Anaokulu ve Kreş ile Gelişme Alanları hariç Sağlık Bakanlığınca aranan şartlar sağlanmak kaydıyla günü birlik Sağlık Hizmeti sunulan Sağlık Kabini, Muayene, Aile Sağlığı Merkezi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Diyaliz Merkezi, Acil Servis içermeyen Tıp Merkezi, Psikoteknik Değerlendirme Merkezi, Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi, Fizik Tedavi Müessesesi, Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi, Evde Bakım Merkezi, İşitme Cihazı Merkezi, Ismarlama Protez ve Ortez Merkezi ve Lokanta, Pastane gibi konut dışı hizmetler verilebilir) denilmektedir. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19. maddesinin F/1 bendi gereğince bölge sakinlerinin halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dükkan yapmak istediğini talep edilmektedir.

            Buna göre; Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19. maddesinin f/1 bendi gereğince bölge sakinlerinin halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik İlimiz Merkez Yenişehir Mahallesi Ada:154, parsel: 35'de kayıtlı yerin zemin katındaki ticari izin talebine oy birliği ile karar verildi.

Karar Tarihi  : 07.06.2023  Karar No: 44 Karar Konusu: Plan Değişikliği

Gündemin 5. Maddesinde yer alan Plan ve Proje Müdürlüğünce Meclis Başkanlığına sunulan ve İmar Komisyonunca tetkik edilen İmar Plan Değişikliği  hakkındaki teklif görüşülerek yapılan müzakereler sonucunda;

            Çevre, Şehircilik  ve İklim Değişikliği  İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünün bila tarih ve 5861298 sayılı yazısı ile parsele ait kroki ekte gönderilmiştir. Söz konusu yazıda;
            Bingöl  Merkez  Recep  Tayyip  ERDOĞAN  Mahallesi  Ada:726 Parsel:57'de kayıtlı 80.680,71 m2'lik taşınmazın 71.779,59 m2'si Maliye Hazinesi adına  kayıtlı olup krokide (A ve B)  harfleriyle gösterilen toplam 15.625,92 m2'lik kısım Milli Emlak Genel Müdürlüğünün  30.12.2022 tarih ve 5405473 sayılı yazıları ile Sosyal Tesis yapılmak üzere 10 (on) yıl süre ile Songül BİNGÖL'e kiraya verildiği ve 16.01.2023 tarihinde ise kendisine  yer tesliminin yapıldığı, yapılacak imar planı çalışmaları sırasında krokide (A ve B) ile gösterilen ve  kiralanan alanların Sosyal Tesis Alanı olarak planlanması talep   edilmektedir.
         Yapılan incelemede Ada:726 Parsel:57'de kayıtlı taşınmazın  imar planı onama sınırı dışında plansız alanda kaldığı, ilave imar planının  yapılabilmesi için mekansal planlar yapım yönetmeliğinin 8. maddesine göre  ilgili kurumlardan olumlu görüş alınmıştır.

            Buna göre; Bahse konu bölgede komisyonumuzca yapılan çalışmalarda ilave imar planının yapılması için talep edilen Bingöl Merkez Recep Tayyip Erdoğan mahallesi Ada: 726 parsel:57' de kayıtlı taşınmaz içinde  songül Bingöl'e 10 yıllık kiralanan A ve B harleri ile belirtilen toplam 15629.92 m2 lik alana ait ilave imar planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (KDKÇA) Yençok=7.50 ve E=0.50 olarak planlandığı  ve A harfi olarak belirtilen  bölgedeki KDKÇA alanında sadece Düğün Salonu ve Halı Saha fonksiyonlarının yapılabileceği, dolayısı ile yapılan  ilave imar planının 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesine göre onanmasına 18 Evet, 9 Hayır, 1 Çekimser oyuna karşı  oy çokluğu ile kabul edildi.

Karar Tarihi  : 08.06.2023  Karar No: 45 Karar Konusu: Aydın BÜRÇÜN ve Ferhat YILDIRIM’ın Aydın BÜRÇÜN ve Ferhat YILDIRIM’ın Yurtdışı Seyahati

Gündemin 6. Maddesinde yer alan ve Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından Meclis Başkanlığına sunulan Aydın BÜRÇÜN ve Ferhat YILDIRIM'ınYurtdışı seyahati hakkındaki teklif görüşülerek yapılan müzakereler sonucunda;

            Belediyemiz Meclis Üyeleri  Aydın BÜRÇÜN ve Ferhat YILDIRIM  31.05.2023  tarih ve 9359 ve 9360 sayılı dilekçe ile Belediyemize müracaat ederek Almanya Ülkesine gidip Almanya şehirleri ile Bingöl ili arasında dostluk köprüsünü kurmak, tanışmak, kültür alışverişinde bulunmak, insanların birbirilerine yakınlaşmasını sağlamak ve belediyecilik alanında yapılan çalışmaları yerinde görmek, izlemek, karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak amacıyla, tüm masraflar kendisi tarafından karşılanmak kaydıyla Almanya Ülkesine gitmeyi talep etmektedirler.

            Buna göre; Belediyemiz Meclis Üyeleri  Aydın BÜRÇÜN ve Ferhat YILDIRIM'ın Yurtdışı gidiş-dönüş ve tüm masrafları kendisi tarafından karşılanmak üzere Almanya Ülkesine 03/7/2023-23/07/2023  tarihleri arasında görevlendirilmelerine oy birliği  ile karar verildi.

Karar Tarihi  : 08.06.2023  Karar No: 46 Karar Konusu: İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Yönetmeliği

Gündemin 8. Maddesinde yer alan İşletme ve İştirakler  Müdürlüğünce  Meclis Başkanlığına sunulan ve Tarifeler Komisyonunca tetkik edilen  İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Yönetmeliği hakkındaki teklif görüşülerek yapılan müzakereler sonucunda;

            Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Tarifeler Komisyonu tarafından tetkik edilen ve ekte sunulan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü  Yönetmeliğin  aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

#ilangovtr

Basın No ILN01886242