Bingöl
23 Haziran, 2024, Pazar
 • DOLAR
  32.82
 • EURO
  35.24
 • ALTIN
  2450.6
 • BIST
  10771.36
 • BTC
  64280.451$

KANTİN-ÇAY OACAĞI KİRALAMA İHALE İLANI

BİNGÖL VALİLİĞİNE
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

KANTİN-ÇAY OACAĞI KİRALAMA İHALE İLANI


Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, kullanım hakkı T.C. Sağlık Bakanlığı’na (Sağlık Müdürlüğü’ne) verilen Bingöl Karlıova İlçe Devlet Hastanesi Binası Kapalı alan 48,9 m2 Alana sahip 24 Aylık Kantin-Çay Ocağı Kiralama işi 29/09/2023 tarihinde saat 14:00’da 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile İl Sağlık Müdürlüğü İhale Komisyonu Odası adresinde yapılacaktır.
İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler
1)Yasal yerleşim yeri sahibi olduğunu gösterir belgeyi, (Tebligat için, Türkiye’ de adres göstermeleri gerekmektedir.)
2) Gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanı sureti ve fotokopisi, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını gösterir belgeyi, 3) Başkaları adına ihaleye katılacakların güncel geçerli noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnamenin aslı veya noter
tasdikli suretini,
4)    Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri ile vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerin ise, yukarıdaki bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak tüzel kişiyi temsile yetkili olduğunu belirtir noterlikçe tasdik edilmiş belgeyi
5)    Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkârlar odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek.
6)    Vergi Dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge vermek.
7)    İlan Tarihi itibariyle Vergi Dairesine borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli vermek 
8)    İlan Tarihi itibariyle SGK‘da borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli vermek.
9) Özel veya Kamu Kurum, Kuruluşlarında daha önce kantin veya Çay Ocağı vb. çalıştırdığına dair belge. 
10) Daha önce kantin kiralayıp kira borçlarını ödemeyenler, kantin ihalesine katılıp teminatını yakanlar ihaleye katılamaz.
11)    Kira bedeli 3 aylık dönemler halinde peşin ödenir, ödenmediği durumda gecikilen her gün için gecikme faizi uygulanır. Bu gecikme ilgili ay sonunu geçmesi halinde resmi uyarı yapılacaktır. Resmi uyarıda belirtilen süre içerisinde yatırılmaması halinde herhangi bir tebligat yapmaya gerek kalmadan sözleşme fesh edilir, kesin teminat Döner Sermaye hesaplarına gelir kaydedilir, son 1 yıla ait kira bedelleri tazminat olarak talep edilecektir.
12)    Ağır hapis , (6) aydan fazla hapis veya “zimmet-ihtilas-irtikap-rüşvet-hırsızlık-dolandırıcılık-sahtecilik-inancı kötüye kullanma-dolaylı iflas” gibi yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymiş olanlar, bu cezalarını tamamlayarak tahliye edilmiş olsalar dahi kantin ihalemize başvuruları kabul edilemez ve ihaleye katılamazlar.
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
13)    İşin muhammen bedeli (1 Yıllık Kira bedeli ) 103.844.20 TL (Yüz Üç bin Sekiz Yüz Kırkdört TL Yirmi
Krş’tur.)
14)    İşin geçici teminatı (Muhammen bedelin % 20’si) 20.768,84 TL’dir (Yirmi Bin Yedi Yüz Altmış Sekiz TL Seksen Dört Krş’tur.)
15)    Geçici Teminat tutarının İl Sağlık Müdürlüğü Halk Bankası Bingöl Şb.TR 53000 12009 63500 00500 0111 Nolu Hesabına yatırıldığına dair makbuzu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş olmak şartı ile bankalardan alınmış geçici teminat mektubunu
16)    Teklifler 29/09/2023 tarih ve saat 14:00’a kadar İl Sağlık Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı Odası adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
17)    İhale dokümanları (şartname ve kira sözleşme tasarısı ) İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Biriminde görülerek incelenebilir. İhaleye iştirak edecek olanlar için, 200 (İki Yüz) TL bedel ile dosya satın alınması zorunludur. İhale konusu kira bedeli üzerinden alınacak vergi, resim, harç vb. ihaleyi kazanacak yüklenici tarafından ödenecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İstekliler, yukarıda istenen belgeleri İhale gün ve saatine kadar İl Sağlık Müdürlüğü satın alma birimine sunmaları gerekmektedir. Ayrıca ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Dr. Sefer ÖZGEN İl Sağlık Müdürü V.
 

#ilangovtr

Basın No ILN01892134