250000SM3 CNG (SIKIŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ)ALIMI
BİNGÖL BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

250000sm3 CNG (SIKIŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ)ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/640730
1-İdarenin
a) Adı : BİNGÖL BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : SARAY MAHALLESİ BİNGÖL MUŞ KARAYOLU ÜZERİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI 12000 BİNGÖL MERKEZ/BİNGÖL
c) Telefon ve faks numarası : 4262132270 - 4262140516
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : 250000sm3 CNG (SIKIŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ)ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 250 000 SM3 SIKIŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ (CNG) ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bingöl Belediyesi Solhan-Muş karayolu üzerinde bulunan Asfalt Plenti
ç) Süresi/teslim tarihi : 5.3. Yüklenici, İdarenin ihtiyacı olan CNG’yi, tüketim miktarına göre belirlenecek takvime uygun olarak işe başlama tarihinden (31/12/2023 tarihine kadar) plent sahasında idarenin kuracağı CNG tesisine (200 bardan 4 bar’a basıncı düşürerek 2. Kademe gaz istasyonuna gaz verecektir.) teslim edecektir. Kullanım alanlarındaki mal miktarı yüklenici tarafından uydu aracılığı ile otomasyon sistemi ile takip edilecek mal,firma tarafından sahaya gönderilecektir. Sistem çalışmadığında idare mal isteğini sözlü olarak yükleniciye bildirecektir. Takip sistemi yüklenici tarafından en kısa sürede onarılacaktır.
d) İşe başlama tarihi : SÖZLEŞMEYE MÜTEAKİP İŞE BAŞLANACAKTIR.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 14.07.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : SARAY MAHALLESİ BİNGÖL-MUŞ KARAYOLU ÜZERİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI BİNGÖL
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü CNG sıkıştırılmış doğalgaz alımları benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01850345