Fındık İşçilerinin Yevmiyeleri Belirlendi Fındık İşçilerinin Yevmiyeleri Belirlendi

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Anadoludakiler Proje teklif çağrısı ilanına çıkıldı.
Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerini kapsayan Fırat Kalkınma Ajansından yapılan duyuruda, proje başvurularının 19 Temmuz 2024 tarihine kadar yapılabileceği belirtildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2024 yılında ülke genelinde yürütülecek olan (SOGEP) – Anadoludakiler programına ilişkin detaylar şöyle açıklandı:
PROGRAMIN AMACI
SOGEP Programının amacı programın uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır. Anadoludakiler markası ile de topraklarımızın zenginliğinin dijital platformda paylaşılarak yerel üreticilerin desteklenmesi, geleneksel kültürün yaşatılması ve yerel potansiyellerin keşfedilmesini amaçlanmaktadır.
Anadoludakiler Platformu hakkında detaylı bilgi için: https://anadoludakiler.org/ (https://anadoludakiler.org/)
ÖNCELİK ALANLARI
Hazırlanacak projelerin aşağıda yer alan önceliklerden en az bir tanesi ile ilişkili olması, asgari 1 Milyon TL bütçeli olması ve asgari eş finansman tutarının proje bütçesinin %10’u kadar olması ön koşuldur.
Öncelik 1: İstihdam Edilebilirliği Artırmak
Öncelik 2: Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik
Öncelik 3: Sosyal İçerme
Öncelik 4: Sosyal Sorumluluk Özel sektör sadece öncelik 4 kapsamında başvuru sahibi olarak proje sunabilir. Özel sektör tarafından sunulan sosyal sorumluluk projelerine değerlendirmede avantaj sağlanacaktır. Kâr amacı güden kuruluşların başvuru sahibi olduğu sosyal sorumluluk projelerinde eş finansman katkısı asgari yüzde 50’dir.
SOGEP KAPSAMINDA ANADOLUDAKİLER MARKASI ALTINDA DESTEKLENECEK PROJELERE İLİŞKİN KRİTERLER
Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında; “Anadoludakiler” altında desteklenebilecek projelerde aşağıda yer alan unsurların yer alması beklenmektedir:
1. COĞRAFYAYA ÖZGÜ BİR YEREL DEĞERİN, ÜRÜNÜN YA DA ÜRETİM BİÇİMİNİN YAŞATILMASI
-Projede yerel kültürel ve coğrafi değerlerin korunması ve yaşatılması
-Yerel ürünlerin ve üretim tekniklerinin korunarak gelecek nesillere aktarılması
2. SAYGILI ÜRETİM KRİTERLER
-Projede çevre dostu yöntemlerin kullanılması (temiz enerji, atık yönetimi vb)
-Saygılı üretim kriterlerine uygunluk
-Sürdürülebilir tarım uygulamalarının teşvik edilmesi
3.GELENEĞİ YAŞATIRKEN TİCARET HACMİ YARATAN
-Projede yerel geleneğin ve kültürel mirasın korunması ve yaşatılması ile geleneksel üretim tekniklerinin korunması ve geliştirilerek ticaret hacminin artırılması
-Dijital pazarlara erişim
4.KÜLTÜR MİRASI İLE TEKNOLOJİ BULUŞMASI
-Geleneksel üretim yöntemlerinin korunması ve modern teknolojinin entegre edilerek verimliliğin artırılması
-Yenilikçi tasarım ve teknolojilerle geleneksel üretimin buluşturulması
-Anadolu'nun kültür mirasının canlı tutulması için geleneksel ve yerel bilginin hatırlanması, yeni nesil ile teknoloji aracılığıyla buluşturulması ve yaşatılması
5.SOSYAL GİRİŞİMCİLİK
-Yerel ürünlere yönelik sosyal girişimciliğin desteklenmesi ve temiz üretim, yerel iş ve sağlıklı ürünlere erişim konularında ekonomik değer yaratılması
-Gıda güvenliği ve dayanıklılığı
-Kentsel kırsal gıda sistemleri (yerel gıda sistemi)
-Gıda israfını azaltmak (döngüsel gıda)
-Sosyal gastronomi
-Yeni nesil çiftçiler
6.KALKINMA ODAKLI TURİZM MODELİ
Yerel kültürün ve ürünlerin yaratıcı ve özgün biçimlerde deneyimlenmesi için yaparak öğrenme ve deneyimleme fırsatlarının sunulması ve hikayelerin yerinde deneyimlenmesinin teşvik edilmesi.
-Deneyim turizmi
-Yaratıcı turizm
-Yerel hikayeler
-Hikayenin deneyimi
-Yerel kültür deneyimleri
-Yerel ürün, üretim atölyeleri
UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ
Kâr amacı gütmeyen veya belirli ölçüde kamu yararı gözeten, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri uygun başvuru sahipleridir. Kâr amacı güden kuruluşlar, sosyal sorumluluk projeleri için başvuru sahibi, diğer projelerde ise ancak iştirakçi olabilirler. Kâr amacı güden kuruluşların başvuru sahibi olduğu sosyal sorumluluk projelerinde eş finansman katkısı asgari yüzde ellidir.
DESTEKLENMEYECEK PROJELER VE PROJE BİLEŞENLERİ
-Temel sosyal hizmet sunumuna yönelik yenilikçi niteliği olmayan projeler
-Yurtdışı gezi ile yurtdışı seminer, konferans, eğitim vb. faaliyetleri içeren proje kalemleri
-Sosyal yardım ve nakdi sosyal transfer mahiyetindeki unsurlar içeren projeler
-Okul derslerini takviye amaçlı etüt faaliyetleri ve sınavlara hazırlık amacı taşıyan kurs projeleri
-Proje amaçları ile ilişkilendirilmemiş ve sürdürülebilirliği zayıf eğitim faaliyetlerine odaklanan projeler
-Hali hazırda başka bir kurum tarafından rutin olarak sunulan hizmetleri içeren projeler
-Hedef kitle ile faaliyetleri arasında ilişki kurulamayan projeler
-Sosyal sorunların tespiti ve bu sorunların çözümüne ilişkin sosyal araştırma, analiz ve raporlama faaliyetleriyle sınırlı projeler.
BAŞVURU SÜRECİ
Program kapsamında paydaşlardan SOGEP – Anadoludakiler programına ilişkin projelerinin bilgi formu, faaliyet planı ve bütçenin hazırlanması ile bu dokümanların Ajans ile paylaşılması beklenmektedir. Projeye ilişkin olarak bilgi formu, taslak faaliyet planı ve bütçenin 19.07.2024 (Cuma) tarihine kadar [email protected] adresine e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir. Uygun bulunan projeler nihai başvuru aşamasına alınacak olup bu noktadan sonra proje geliştirme çalışmaları doğrudan Ajansımızın koordinasyonunda yapılacaktır.
(Haber Merkezi)