BİNGÖL YEM-SÜT-BESİCİLİK A.Ş. ve Nihat GÜVEN TARAFINDAN YAPILACAK

TAŞINMAZ(ARSA VE MÜŞTEMİLATI) SATIŞINA AİT İHALE İLANIMADDE 1- İHALENİN KONUSU, TARİHİ VE YERİ:

Mülkiyeti Bingöl Yem-Süt–Besicilik A.Ş. ve Nihat GÜVEN’e ait aşağıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri yazılı olan taşınmazlar, Yönetim Kurulunun 03.06.2024 tarihli ve 2024/2 nolu kararı ile 14/08/2024 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü Bingöl İl Özel İdaresi toplantı salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereği Açık İhale Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır. İstekliler; ihaleye ilişkin bilgi ve belgeleri, Bingöl İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden öğrenebilir ve her gün mesai saatleri içerisinde İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden bedeli mukabilinde temin edebilir.
MADDE 2- SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN, İHALE, TAPU VE MÜLKİYET BİLGİLERİ;
Açık Teklif İhale Usulü İle Merkez İlçesinde Satışı Yapılacak Taşınmaz;

S.
NO
İLİ İLÇESİ MAH/
KÖY/
MEVKİİ
PAFTA NO ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜM
(M2)
CİNSİ/
VASFI
TAPUDAKİ ŞERHLER SINIRLARI TAPU KAYDINDAKİ NİTELİĞİ/DURUMU İMAR DURUMU TAHMİN EDİLEN MUHAMMEN BEDELİ
KDV HARİÇ 
(TL.)
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ %3
(TL.)
İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 BİNGÖL MERKEZ SARAY/
DÜZAĞAÇ
71-72 724 6 6.444,85 ARSA VE MÜŞTEMİLATI TAPU KAYDINDAKİ GİBİ TAPU KAYDINDAKİ GİBİ BİNGÖL YEM-SÜT BESİCİLİK A.Ş.-   NİHAT GÜVEN ARSA İMARLI

46.265.064,66


1.388.000,00


14.08.2024


14.00


           MADDE 3- TAŞINMAZ SATIŞINA AİT MUHAMMEN BEDEL ve GEÇİCİ TEMİNAT:  
  Satışa esas taşınmazların tahmin edilen bedeli ve geçici teminat miktarları yukarıda belirtilmiştir.       
            MADDE 4- İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR:
            Aşağıdaki kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.
           1) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,
           2) (1) numaralı bentlerde belirtilen kişilerin eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve kayın hısımları,
           3) Devlet İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler ile 2016/9064 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ilan edilen OHAL kapsamında yayımlanan KHK gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar,  bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerinde ihale yapılmış bulunursa ihale bozulacak, sözleşme imzalanmış ise sözleşme feshedilerek varsa teminatı gelir kaydolur.

         MADDE 5- İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER:
İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki belgeler ile ihale gün ve saatinde ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunmaları gerekir.

A)   Gerçek kişilerden;

 1. Gerçek kişilerin; yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri, aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı fotokopisini veya onaylı nüfus kayıt örneğini ve noter tasdikli imza beyannamesini vermeleri,
 2. Yatıracakları Geçici Teminata ilişkin belgeler [ tedavüldeki Türk parası, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.),
 3. Temsil durumunda noterce tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
 4. İhaleye ortaklık şeklinde iştirak edilmesi halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.
 5. Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine (Bingöl Yem-Süt-Besicilik A.Ş.) yatırılması zorunlu olup, bunlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz,
 6. Taşınmaz mal şartnamenin her sayfasının ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmış olması,
 7. Şartname bedelinin yatırıldığına dair dekont.
 8. Geçici teminatın yatırıldığına dair belge, 
 9. İstekli tüzel kişilik olduğu takdirde;
 10. Tüzel kişilik adına ihaleye iştirak edeceklerin ise, tüzel kişiliğin vergi kimlik numarasını, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, 2024 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslını veya noter tasdikli örneğini,
 11. Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir "Ticaret Sicil Gazetesi" ve Şirketin sirkülerinin veya şirket adına tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin vekili olduğunu gösterir noterlikten tasdikli vekâletname,
 12. Kamu tüzel kişisi adına ihaleye iştirak edeceklerin, kamu tüzel kişisi için Türkiye’de adres göstermeleri, tüzel kişilik adına ihaleye katılabileceklerini veya teklifte bulunabileceklerini gösterir yetki belgesini,
 13. Yatıracakları Geçici Teminata ilişkin belgeler [ tedavüldeki Türk parası, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.),
 14. Temsil durumunda noterce tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza sirküleri,
 15. İhaleye ortaklık şeklinde iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli ortaklık girişim belgesi,
 16. Taşınmaz mal şartnamenin her sayfasının ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmış olması,
 17. Şartname bedelinin yatırıldığına dair dekont
 18. Geçici teminatın yatırıldığına dair belge,

              MADDE 6- DİĞER HUSUSLAR:
Taşınmaz satış ihalelerinden doğacak her türlü masraf, vergi, stopaj, harç, KDV, vb. diğer giderler ile Tapu Müdürlüğünde satıma ilişkin olarak doğacak her türlü masraf, vergi, resim, harçlar isteklilere (alıcıya) aittir.

 1. Satışa esas taşınmazların imar durumları ilanda belirtilmiş olmasına rağmen, taşınmazların bağlı olduğu imara esas bölgedeki yetkili İdarenin imar durumlarıyla ilgili kayıtları esas alınır. İstekliler taşınmazın imar durumunu, ilgili İdareden sorgulamakla mükellef olup, satışa esas taşınmazlar mevcut imar durumları ile satışa çıkarılmış, imar durumlarıyla ilgili değişiklik yapmak/yaptırmak vb. her tür işlem, masraflarıyla birlikte istekliye aittir.  İstekli taşınmazı satın aldıktan sonra bunlarla alakalı Bingöl Yem-Süt-Besicilik A.Ş.’ den hiçbir talepte bulunamaz hak iddia edemez.
 2. Posta, Kargo, telefon, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 3. Katılıma ilişkin evraklar, ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyonuna elden verilecek.
 4. Geçici teminat bedeli ile Şartname bedeli Bingöl Yem-Süt-Besicilik A.Ş. T.C. Halk Bankası Bingöl Şubesinde bulunan TR 74 0001 2009 6350 0013 0000 02 no’lu hesabına( Açıklama kısmına para yatırma gerekçesi ve vergi–Kimlik No belirtilmelidir) yatırılacaktır. Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Bingöl İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilecek ve 10.000,00 TL. Bedel ile temin edilebilir.
 5. İhale Komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
 6. Bu ihaleye ait taşınmaz şartnamesi bu işin bir parçasıdır.
 7. Yukarıda verilen tapu bilgileriyle Tapu Müdürlüklerindeki kayıtlar arasında ihtilaf olması halinde Tapu Müdürlüklerindeki tapu kaydı bilgileri esas alınır. Bundan dolayı Bingöl Yem-Süt-Besicilik A.Ş. ve İhale Komisyonu mensupları sorumlu tutulamaz.
 8. Yukarıda ki tablolarda yer alan satışa esas taşınmazların tapu kaydı bilgileri, ilgili tapu müdürlüklerinden, imar durumları ise mevzuatınca imara yetkili ilgili kurum mevzuatına göre ilgili kurumlardan görülebilir veya sorulabilir. Bingöl Yem-Süt-Besicilik A.Ş.’nin bununla ilgili bir sorumluluğu yoktur ve aksi iddia edilemez.
 9. İhale dokümanının adaylara teslimi:

İhale dokümanı alacakların gerçek ya da tüzel kişinin yetkilisi olduklarına ilişkin noter onaylı imza beyannamesi/sirkülerini, vekâleten alacakların ise noter onaylı vekâletname ve beyannamesi/imza sirkülerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

İlan Olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02055729