Haber Detayı
16 Aralık 2020 - Çarşamba 18:20
 
Kur'an ve Dil İlimleri Sempozyumu
Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından “Uluslararası Kur'an ve Dil İlimleri Sempozyumu” düzenlenecek.
EĞİTİM Haberi
Kur'an ve Dil İlimleri Sempozyumu

Sempozyum ile ilgili Bingöl Üniversitesinden yapılan duyuruda, Uluslararası Kur'an ve Dil İlimleri Sempozyumu’nun 18-19 tarihlerinde düzenleneceği belirtildi.

Cuma günü saat 10.30’da açılış programıyla başlayacak sempozyum, Cumartesi günü saat 18.30’a kadar devam edecek. Program, üniversitenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak.

Programda sunulacak bildiriler şöyle:

CUMA GÜNÜ 1. OTURUM (14.00-15.30)

-Prof. Dr. Nusrettin Bolelli: Meryem Suresindeki Edebî Sanatlar

-Doç. Dr. Enes Erdim: Kur’an’ın Edebi Değerinin Anlaşılmasında ve Yorumlanmasında Meâni İlminin Rolü

-Prof. Dr. İbrahim Kutluay: Oryantalistlerin Kur’ȃn’ın Kaynağı ve Edebî Yönüne Dair Görüşlerinin Değerlendirilmesi

-Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Korkut: Usul Açısından İlahi Hitabı Anlamanın Dilbilimsel Çerçevesi

-Prof. Dr. Mustafa Agâh: Kur'an'ın Etkisiyle Arap Lehçelerinin Epizodik Yapıya Kavuşması

-Prof. Dr. Recep Dikici: Türkiye Kütüphânelerindeki Kıraat İlmine Dâir Matbû ve Elyazması Eserler

-Dr. Öğrt. Gör. Sait Bosat: Kırâatler BağLamında Dılbılımsel Değerlendirmeler (Âlûsî Tefsiri Örneği)

-Öğr. Gör. Lokman Şan: Kırâat Farklılıklarının Dil Kaidelerine Delil Olarak Kullanılması

2. OTURUM (16.00-17.30)

-Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Bedava: Kur’an’ın Yorumlanmasında Nahiv İlminin Etkisi (لو” Lev” Örneği)

-Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Çetkin: Kur’ân-ı Kerim’in İrabı Ve Metninin Dil Özellikleri

-Dr. Hasan Bulut: Nazım Yönüyle İ'cazü'l-Kur'ân

-Ahmet Efe: Ḳurʾân’ın Dil Eksenli Yorumları Bağlamında İbn Kutluboğa’nın Garîbü’l-Ḳurʾân Adlı Eserinin Analizi

-Doç. Dr. Taha Nas: Kur'an'ın Anlaşılmasında Dilsel Bir Delâlet Olarak Mefhûmun Rolü

-Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Karadağ: Dilbilimsel Tercihlerin Türkçe Meâllere Yansımaları

-Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Mürsel: Bağımsızlık Sonrası Azerbaycan’da Kur’an Öğretimi Ve Meal Çalışmaları

-Öğr. Gör. İbrahim Dağılma: Zazaca Kur’an-ı Kerim Meal Çalışmaları ve Feqî Çolig’in Tefsirê Quronê Kerîm Zazaki Adlı Çalışması

CUMARTESİ GÜNÜ 1. OTURUM (10.00-11.30)

-Dr. Öğr. Üyesi Naim Döner: Mela Hüsnü Geçer (El-Hazîn) Ve Mevihibü’rRahman Fi Tefsiri Sureti’l-İnsan Adlı Eserininin İçerik Analizi

-Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Bağış: Sa’îd Havvâ’nın El-Esâs Fi’t-Tefsîr Adlı Eserinde Kur’an Birliği Nazariyesi

-Dr. Öğr. Üyesi Yakup Bıyıkoğlu: Şevkânî'nin Dilbilimsel Tefsir Bağlamında Garîbu'l-Kur'ân Konusuna Yaklaşımı

-Doç. Dr. Yaşar Acat: Kur’an-ı -Kerim’i Aramî (Süryânî) Dil Yorumuyla Okumak gerektiği İddiası Üzerine Bir Değerlendirme

-Doç. Dr. İhsan Akay: Ukûbât Âyetleri Çerçevesinde Kur’ân Belagatı

-Dr. Öğr. Üyesi İlhan Baran: Arap Dili Grameri Bağlamında Mezhebî Düşüncenin Kur’an Tefsirindeki Yansımaları: Zemahşerî Örneği

-Dr. Öğr. Üyesi İzzet Marangozoğlu: Yûsuf Suresinde Nidâ Üslûbunun Sözlü Bir İletişim Aracı Olarak Manaya Etkisi

-Arş. Gör. Eyüp Sevinç: İ‘tizâli Düşünce Çerçevesinde Yorumlanan Nasslarda Belagatın Araçsallaştırılması

2. OTURUM (13:00-14:30)

-Prof. Dr. Mehmet Yolcu- Mahmut Esendemir: Tabiat Bilimlerindeki Gelişmelerin Tefsir İlmine Katkısı

-Dr. Öğr. Üyesi Musa Turşak: Âyet ve Hadislerdeki Soru Kalıplarının Din Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi

-Garip Çağlar: Kur'ân'da Gramer Hataları İddialarına Dair Rivayetlerin İsnad Ve Metin Tenkidi

-Dr. Öğr. Üyesi Sahib Aktaş: Oryantalistlerin Kur’an’da Gramer Hatalarının Varlığına Dair İddialarının Anlamsızlığı

-Dr. Öğr. Üyesi Bayram Demircigil: Sahâbenin Açıklamalarında Ayet İktibaslarının Yöntem ve Amaç Yönünden İncelenmesi

-Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Polat: Çağdaş Alman Oryantalizmi ve Kur’ân

-Dr. Öğr. M. Emin Uz: İbn Kuteybe’nin Te’vîlü Müşkili’l-Kur’ân İsimli Eserine Dair Bir İnceleme

-Dr. Arş. Gör. Mehmet Yaşar: Sahâbe Tefsirinde Umum-Husus

SON OTURUM (17:00-18:30)

-Dr. Öğr. Üyesi Nebi Butasım: Dil İlimlerinin Sanata Yansıması Bingöl Örneği

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: Kur'an, ve, Dil, İlimleri, Sempozyumu,
Yorumlar
Haber Yazılımı